جملات زیبا

هست" را اگر قدر ندانی می شود "بود" و چه تلخ است "هستی" که "بود" شود و "دارمی" که "داشتم"... خداییش کیا بااین آهنگ خاطره دارن؟ هنوزم زمستون به یادت بهاره توقلبم کسی جزتوجایی نداره... صدای دلم سازناسازگاره... سکوتم به جزتو... صدایی نداره... اگه خاطره نداری بدون عاشق نیستی... از ما گفتن بود... داداش کوچیکم داشت pesبازی می کرد بعد توپو زد تو اوت. اونا هم توپو پرتاب کردن زدن تو گل داداشم زد زیر گریه بهش گفتم بچه خو مگه تو مرض داری الکی توپو میزنی تو اوت که اونا بهت گل بزنن... گفت من واسه نامردی دنیا دارم گریه می کنم بازیکنشون افتاده بود رو زمین :| متن های زیبا و جملات زیبا ی جدبد قضاوت و پیش داوری در مورد یک شخص، مشخص نمی کند که او کیست؛جملات زیبا مشخص میکند شما کیستید! متن های زیبا و جملات زیبا ی جدبد داشتم به شباهت عطرها و آدمها فکر میکردم هر کدام با بویی متفاوت گرم، سرد، شیرین و تلخ می گویند عطر را از فاصله دور که بزنی، بویش ماندگارتر است راست گفته اندمتن های زیبا آدمها را نیز از دور، دوست بداری، ماندنی ترند گویی این روزها نزدیکی، لطف ماندن را کم میکند!!!

/ 0 نظر / 26 بازدید