خدای من

خسته ام...
نه از راهی که امده ام...!!!
یا انتظاری که گاه امانم را میبرد...
خسته ام از تکرار ندیدنت....!! خدای من
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم،
تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم باز گشتم،
تو را گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم،
اما...
اما...
تو در من چه دیدی که به من وفادار ماندی...؟؟ همزمان با حذف شمارت از لیست مخاطب های گوشیم
از قلبم هم برای همیشه پاک شدی..
تا قیامت همه تو خانواده میدونن من درس میخونم ناخونامو میکنم به همین خاطر دستکش دستم میکنم برادر۷سالم با اعتماد بنفس کامل به پدرم میگه میدونی چرا فوتبالیستا دستکش دستشون میکنن چون موقع بازی ناخوناشونو نخورن.

/ 0 نظر / 25 بازدید