پست های ارسال شده در دی سال 1392

پیامک خنده دار

ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﯾﻪ پسر ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ آدرسﺑﭙﺮﺳﻢﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ!ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺭﻓﺖ!ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻓﮏ ﮐﻨﻢ: خنده دار یه مزاحم تلفنی دارم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید