عاشقانه 93

آواز عاشقانه ما... درگلو شکست.. حق با سکوت بود.. صدا در گلو شکست.. آن روزهای خوب که دیدم.. خواب بود.. خوابم پریدو... خاطره ها در گلو شکست..
قیصر امین پور

گاهی وقتهادلم میخواهدبگویم :من رفتم، باهات قهرم، دیگه دوستت ندارم وبشنوم :کجا؟ غلط میکنی؟ مگه دست خودته؟ 
امانمیدانم چه حکمتیست که آدم این طوروقتهافقط میشنود :به جهنم...

هیچ حسی قشنگ تر از این نیست که وقتی باهاش قهری نصف شب یهویه اس ازش میاد که نوشته :اصلا معلوم هست چرا این وقت شب بغل من خالیه؟!؟

عشق را ساده مپندار و به کس گوش نکن
هیچ کس غیر خدا نیست فراموش مکن

سرنوشتی مبهم سرگذشتی مرموز سرنوشت از من سرگذشت از اوست ولی هزار افسوس آخ هزار افسوس که سرنوشت من سرگذشت اوست

خدایا اگر قراره عشقم نصیب یکی دیگه بشه منو الان ازش جدا کن تحمل دیدن اینکه مال کس دیگه ای بشه رو ندارم

دختر است دیگر وقتى عاشقشى بهت محل نمیذاره ولى وقتى بهش محل نمیذارى عاشقت میشه!!!
تجربه کردم که میگماااااا امتحان کنین ضرر نمیکنین...

یه مرده خیلی ادعاش میشده زنشو دوست داره، یه روزمیرن جنگل یه پلنگ دنبالشون میکنه مرده زنشو جامیذاره و تندترفرارمیکنه، پلنگم دنبال مرده میره میگیرتش ومرده میمیره، اماهیچ وقت زنش نفهمیدمرده میدونسته که پلنگ دوست داره شکارشودنبال کنه تابهش برسه.

/ 0 نظر / 27 بازدید